Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast |  
Biblioteka Publiczna Gminy Halinów

Zgoda na przetwarzanie danych i wykorzystanie wizerunku

...........................................................................
(imię i nazwisko rodzica/ opiekuna)


OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. Nr 880) dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku mojego dziecka (imię i nazwisko dziecka)....................................................................................................., w tym na nieodpłatne wykorzystanie zdjęcia / zdjęć z wizerunkiem mojego dziecka bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, w celu promocji Biblioteki Publicznej Gminy Halinów.
Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć przez Bibliotekę Publiczną Gminy Halinów.

Pola eksploatacji:

- Profil Biblioteki w serwisie Facebook
- Strona www Biblioteki

Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Gminy Halinów, reprezentowany przez Dyrektora, z siedzibą w Hipolitowie ul. Warszawska 5, 05-074
tel. 22 783 60 09, e-mail: biblioteka@halinow.pl

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) – dalej: „RODO” informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych jest Biblioteka Publiczna Gminy Halinów, ul. Warszawska 5, 05-074 Hipolitów, nr tel.: 22 783 60 09, adres e-mail: biblioteka@halinow.pl .
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach:
zapisu do biblioteki
korzystania ze zbiorów bibliotecznych,
dochodzenia roszczeń
jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach.
4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.
5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
6) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Bibliotece Publicznej Gminy Halinów jest Pani Małgorzata Potręć, adres poczty elektronicznej inspektor@cbi24.pl.

.....................................................                                                                            .......................................................
(miejscowość, data)                                                                                                    (podpis czytelny rodzica/opiekuna)
         

 

Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?

Wyniki

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 4 wydarzeń w tym miesiącu

Biuletyn Informacji Publicznej

Imieniny

Imieniny: